بازرسی با روش پرتونگاری (RT)

پرتونگاري يکي از کاربردي ‎ترين روشهاي بازرسي مي ‎باشد. در اين روش از پرتوهاي xوγ  براي شناسایي عيوب درون قطعه استفاده مي ‎شود. پرتوهاي x   و γ داراي طول موجهاي بسيار کوتاه هستند و به همين دليل انرژي بسيار زيادي داشته و قدرت نفوذ و عبور از درون قطعه را دارند. عبور اين پرتوها از هر محيطي همراه با تضعيف و جذب قسمتي از آن توسط محيط است. ميزان تضعيف تحت تاثير چندين عامل است که شامل چگالي و ساختار محيط و همچنين نوع، شدت و انرژي فوتون پرتو خواهد بود اساس اين روش تغيير ضريب جذب و تغيير در ميزان اشعه عبوري از قسمتهاي سالم و معيوب قطعه است. وجود هرگونه عيب که داراي چگالي متفاوتي با قطعه باشد باعث کاهش يا افزايش ميزان اشعه عبوري از قطعه مي‎شود. با استفاده از فيلم پرتونگاري اين پرتوها ثبت شده و پس از ظهور فيلم مي‎ توان به تفسير عيوب پرداخت .

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال