عضویت ها

عضویت ها:

  1. عضو اتحادیه هواپیمایی و هوافضای ایران
  2. عضو انجمن آزمایشات غیر مخرب آمریکا
  3. عضو اتحادیه بازرسان فنی و بازرسان غیر مخرب
  4. عضو انجمن علمی جوشکاری و تست های غیر مخرب
  5. عضو کمیتۀ تدوین استانداردهای آزمونهای غیرمخرب در موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  6. ابداع روش نوین بازرسی غیر مخرب ”گسیل آوایی“ در ایران (شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران)